Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych - II edycja

Logotypu EFS, RP i UE

Gościeradów, dnia 08.10.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i pkt 32, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie integracji społecznej bezrobotnych i zaprasza do składania ofert.

§ 1

Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową:

 • na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

§ 2

Nazwa i rodzaj zadania publicznego 

 1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w 2019 roku na którą składa się:

Doradztwo zawodowe  w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego

 1. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, realizowane poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia oraz inne działania doradcze, aktywizujące, które będą wspomagać proces aktywnej integracja o charakterze społecznym i środowiskowym (PAL).
 2. Na realizację zadania w 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie w ramach środków projektowych przeznacza kwotę na Indywidualne doradztwo zawodowe w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z pochodnymi - 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie zapewni odpowiednie warunki lokalowe do realizacji zadania publicznego (sala wykładowa z zapleczem socjalnym i sanitarnym w miejscu realizacji zadania publicznego).
 1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z:
 • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019 r. , poz. 688 z późn. zm.).
 • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).

§ 3

Termin realizacji zadania

Zadanie przewidziane jest do realizacji w terminie od 05.11.2019 r. - 13.12.2019 r.

§ 4

Adresaci zadania

Adresatem zadania jest grupa 22 Uczestników Projektu (edycja 2). Są to osoby będące w wieku aktywności zawodowej, w szczególności: pozostające bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, posiadające niewielkie gospodarstwa rolne(w tym rolnicy zdolni do podjęcia zatrudnienia po stażu), korzystające z pomocy społecznej, w tym osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wskazana grupa odbiorców skierowana będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej do uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej.

§ 5

Warunki realizacji zadania

 1. Podmiot składa ofertę, w ramach której przeprowadzi indywidualne poradnictwo zawodowe z którego utworzy Indywidualne Plany Działania (na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .: Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.), we współpracy z pracownikiem socjalnym weźmie udział w przygotowaniu diagnoz potrzeb. Porady zawodowe będą uwzględniały możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego.
 1. Poradnictwo zawodowe będzie obejmowało podniesienie poziomu wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia, poprzez realizację następujących działań:
 • Realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w liczbie 50h (22 Uczestników Projektu średnio po 2 lub 3 godziny w zależności od potrzeb doradztwa, jednak łącznie nie więcej niż 50h)
 • We współpracy z pracownikiem socjalnym opracowanie: diagnozy potrzeb
  i Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu
 • Świadczenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego możliwości psychofizyczne
  i sytuację życiową i potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego
 • Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 60 minut, zajęcia mogą odbywać się tylko w dni robocze.
 1. Działaniami w zakresie integracji społecznej zostanie objęta grupa 22 Uczestników projektu (edycja 2) z terenu rewitalizowanego gminy Gościeradów.
 2. Zadania w zakresie Aktywna integracja o charakterze zawodowym  będą realizowane przez trenera/trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
 3. Oferent realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

§ 6

Wymogi formalne oferty 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania.
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych (imienny wykaz trenerów) zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadań pochodzących z innych źródeł.
 6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 7. Inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

§ 7

Termin i warunki składania ofert 

 1. Złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami (termin składania ofert upływa z dniem 30.10. 2019 r. o godz. 10.00).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Gościeradowie Ukazowym 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy w dniu 30.10. 2019 r. o godz. 10.30.
 3. Zamieszczenie w formularzu oferty wymaganych informacji, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w sposób jasny i wyczerpujący.
 4. Podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
 5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu  do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.                z 2018 r., poz. 2057). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej http://ops.goscieradow.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ops.goscieradow.pl/.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościeradowie Ukazowym 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy w zamkniętych kopertach, odpowiednio oznaczonych z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem „KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE AKTYWNEJ INTRAGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - DORADZTWO ZAWODOWE  W RAMACH INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO " lub przesłać na adres Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gościeradowie Ukazowym 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy.

UWAGA! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera, muszą one wpłynąć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie Ukazowym do dnia 30.10.2019 roku do godz. 10.00 (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

 1. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:
 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji bądź rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz dołączenie wykazu osób reprezentujących podmiot,
 • kopia aktualnego statutu lub innego dokumentu potwierdzającego, że realizacja zadania jest działaniem statutowym oferenta,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.

W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona winna zawierać:

 • potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem",
 • datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 • podpis, co najmniej jednej uprawnionej osoby, zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).
 1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.
 2. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z podpisanej umowy na realizację zadania publicznego.
 4. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z oferentów zobowiązany jest do dołączenia do oferty konkursowej wszystkich załączników wymienionych w ust. 7.
 5. Odrzucone zostaną pod względem formalnym w szczególności oferty sporządzone wadliwie i niekompletne (brak wymaganych załączników), złożone po terminie i na niewłaściwych drukach, oferty złożone przez podmiot nieuprawniony, w tym przez podmiot który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.

§ 8

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

 1. Oferty spełniające określone kryteria będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od dnia upływu terminu do złożenia ofert.
 3. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację na realizację zadania podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 4. Od decyzji podjętej w postępowaniu konkursowym nie przysługuje odwołanie.
 5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie zastrzega sobie prawo (do daty wskazanej powyżej jako termin końcowy do składania ofert) odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania, nie rozstrzygnięcia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://ops.goscieradow.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ops.goscieradow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie.
 1. Informacja o zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.): W roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert tj. w 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie zrealizował jedno zadanie publiczne  tego rodzaju dla 22osób o wartości 4.500zł (która była równocześnie wartością dotacji przekazanej organizacji pozarządowej na realizację tego zadania publicznego). Natomiast w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert tj. 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie do chwili obecnej nie zrealizował żadnych zadań publicznych tego rodzaju.
 1. Ocenie formalnej będą podlegały oferty, które zostaną złożone:

I.          przez uprawniony podmiot,

II.          na obowiązujących drukach,

III.          wypełnione czytelnie i kompletnie,

IV.          terminowo,

V.          zgodnie z opisem zadań,

VI.          zgodnie z terminem realizacji i mieszczące się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

VII.          z podpisem osób uprawnionych,

VIII.          posiadające wymagane załączniki.

 

Ocena spełniania warunków formalnych udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych w ofercie przez podmiot dokumentów, według formuły: „spełnia - nie spełnia".

Ocena ofert pod względem merytorycznym odbędzie się według następujących kryteriów:

 Lp.  Kryterium  Skala punktacji (od -do)

 1. Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę  0-15
 2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie  0-15
 3. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie  
  0-40
 4. Planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zdania publicznego  0-10
 5. Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków  0-10
 6. Sposób realizacji zadania przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków  0-10

 Maksymalna liczba punktów:  100 pkt.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie: Anna Łuba tel. kontaktowy (15)838-14-52.

§ 9

Zasady przyznania dotacji na realizację zadania 

 1. Warunkiem przekazania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu  do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Przyznana dotacja podlegać będzie rozliczeniu na druku sprawozdania określonym w załączniku do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu  do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu mogą być prowadzone negocjacje warunków przyznania dotacji.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

I.     zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załączniki do umowy,

II.     potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

 1. Nieprzesłanie oświadczenia oraz dokumentów o których mowa w ust. 4, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

 

§ 10

Informacje dodatkowe

Informacja o otwartym konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej http://ops.goscieradow.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ops.goscieradow.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Opublikowano: 08 października 2019 09:00

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie w wersji pdf zgodne z opisem na stronie [495.4 KB]

Wzór oferty realizacji zadania publicznego [2.1 MB]

Umowa o realizacje zadania publicznego [2.11 MB]

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego [2.09 MB]

Wzór pisemnego oświadczenia wskazującego osoby upoważnione [2.1 MB]

Wzór pisemnego oświadczenia o zapoznaniu sie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert [2.1 MB]

Wzór pisemnego oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami [2.1 MB]

Wzór pisemnego oświadczenia o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego [2.1 MB]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [51.74 KB]

Wyświetleń: 139

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.