Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych - 13 grudnia 2018 roku

 

Gościeradów, dnia 13.12.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i pkt 32, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych i zaprasza do składania ofert.

 

§ 1

Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową:

 • na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

§ 2

Nazwa i rodzaj zlecanego zadania 

 1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w 2019 roku na którą składa się:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

 1. Na realizację zadania pn. kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w 2019 roku w ramach środków zaplanowanych w budżecie projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie przewidział 89 100 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych)”. Realizacja zadania składa się z realizacji szkoleń "Opiekun osób starszych", "Mała gastronomia", "Pracownik robót wykończeniowych", wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych oraz zapewnieniem uczestnikom badań lekarskich.
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie zapewni odpowiednie warunki lokalowe do realizacji zadania publicznego (sala wykładowa z zapleczem socjalnym i sanitarnym w miejscu realizacji zadania publicznego).
 1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z:
 • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 z późn. zm.).
 • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149).

§ 3

Termin realizacji zadania

Zadanie przewidziane jest do realizacji w terminie od 10.01.2019 r. - 28.02.2019 r.

§ 4

Adresaci zadania

 1. Adresatem zadania jest grupa 22 Uczestników Projektu (edycja 1). Są to osoby będące w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

pozostające bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, posiadające niewielkie gospodarstwa rolne (w tym rolnicy zdolni do podjęcia zatrudnienia po stażu), korzystające z pomocy społecznej, w tym osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

 1. W ramach zadania zostaną zrealizowane szkolenia zawodowe dla następującej ilości osób:
 • Opiekun osób starszych-  8 os.
 • Mała gastronomia- 8 os.
 • Pracownik robót wykończeniowych–6 os. 

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników.

Metody szkoleń, które ma w obowiązku zastosować Wykonawca to: wykłady interaktywne, ćwiczenia i warsztaty, indywidualna praca z wykładowcą. 

§ 5

Warunki realizacji zadania

 1. Celem zadania jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów dla 22 dla Uczestników Projektu. W ramach zadania odbędzie się realizacja szkoleń "Opiekun osób starszych", "Mała gastronomia", "Pracownik robót wykończeniowych", wraz z kosztem egzaminów końcowych oraz badaniami lekarskimi.
 1. Wykonawcy zadania dysponują kadrą trenerów/wykładowców legitymujących się odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami, tj. dysponują co najmniej 1 trenerem/wykładowcą w ramach każdego tematu szkoleń posiadającym wykształcenie co najmniej średnie zawodowe adekwatne do przedmiotu zamówienia i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, tj. posiadają odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia .
 1. Działaniami w zakresie integracji społecznej zostanie objęta grupa 22 Uczestników projektu (edycja 1) z terenu rewitalizowanego gminy Gościeradów, wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie.
 1. W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie zalegają z opłaceniem składek ZUS oraz wobec organów podatkowych.
 1. W konkursie ofert zadania mogą być wykonywane wyłącznie w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.
 1. Średni koszt na realizacji szkolenia na osobę wynosi 3 500zł, średni czas realizacji danego szkolenia to 120h na dane szkolenie (1godzina to 45minut), średni koszt egzaminu na osobę wynosi 450 zł, średni koszt badań lekarskich/psychologicznych przy szkoleniach na osobę wynosi 100zł.
 1. Szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników. Osoby uczestniczące w szkoleniu: "Opiekun osób starszych", "Pracownik robót wykończeniowych" uzyskają egzaminem zewnętrznym. Szkolenie "Mała gastronomia" zakończy się uzyskaniem przez osoby egzaminu czeladniczego.
 1. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w ramach zajęć przewidziano wykłady interaktywne, ćwiczenia i warsztaty, indywidualna praca z wykładowcą. Każdy uczestnik w ramach materiałów szkoleniowych otrzyma podręcznik.
 1. Szkolenia zawodowe koszt szkolenia wraz z egzaminem dotyczy Opiekun osób starszych", "Mała gastronomia", "Pracownik robót wykończeniowych".

 

Kwota uśredniona dla 1 uczestnika i zależna od rodzaju szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji/kompetencji uczestników zawierające koszt:

• przeprowadzenia szkolenia: koszt trenera, materiałów dydaktycznych składających się z materiałów do części praktycznej oraz podręcznika związanego z danym szkoleniem.

• zapewnienia certyfikacji i walidacji poprzez sfinansowanie egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub nabyciem  kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

• zapewnienia poczęstunku/wyżywienia podczas szkolenia

• ubezpieczenia NNW,

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnienia wyżywienia podczas szkolenia (poczęstunek: kawa, herbata, cukier, śmietanka, cytryna,  napoje, ciastka - o ile szkolenie w danym dniu trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne (tj. 4 x 45 minut) oraz posiłek ciepły (powinien składać się z obiadu, tj. zupa oraz drugie danie np. ziemniaki, mięso/ryba i surówka)  - o ile wsparcie w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut)
 1. Minimalny zakres szkoleniowy do następujących szkoleń

 

"Opiekun osób starszych"

Łączny wymiar zajęć wynosi 120 godzin. Program nauczania powinien być podzielony na część teoretyczną (80h) i część praktyczną (40h).

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

 • · Zagadnienia wstępne (pojęcia starości, niepełnosprawności itp.)
 • · Choroby wieku starczego
 • · Choroby otępienne
 • ·Psychologiczne problemy os. opiekującej się osobą starszą, niesprawną, niesamodzielną
 • · Pielęgnowanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w domu
 • · Odżywianie
 • · Mobilność (aktywizacja ruchowa itp.)
 • · Inne podmioty świadczące pomoc na rzecz podopiecznego
 • · Pierwsza pomoc

 

"Mała gastronomia"

Łączny wymiar zajęć wynosi 120 godzin. Program nauczania powinien być podzielony na część teoretyczną (20 h) i część praktyczną (100 h).

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Organizacja placówki gastronomicznej

 • Wymogi systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli w gastronomii
 • Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności
 • Praktyczne zastosowanie poznanych procesów obróbki żywności w gastronomii
 • Przyrządzanie potraw z wykorzystaniem warzyw i owoców
 • Sporządzanie wywarów, sosów i marynat
 • Sporządzanie potraw z jaj i przetworów mleczarskich
 • Sporządzanie zup
 • Sporządzanie potraw jarskich i półmięsnych
 • Sporządzanie potraw mięsnych
 • Sporządzanie potraw rybnych
 • Sporządzanie przekąsek zimnych i gorących
 • Wprowadzenie w zagadnienia związane z cateringiem
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Rachunkowość zawodowa Dokumentacja działalności gospodarczej
 • Podstawowe przepisy prawa pracy
 • Podstawy prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

 

"Pracownik robót wykończeniowych"

Łączny wymiar zajęć wynosi 120 godzin. 1 godzina rozumiana jako 45 minut. Program nauczania powinien być podzielony na część teoretyczną (liczba 20h) i część praktyczną (liczba 100h).

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

 • · Zasady bhp i p.poż. przy pracach
 • · Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • · Planowanie i organizacja prac na stanowisku
 • · Utrzymanie porządku i czystości na terenie budynku i wokół niego
 • · Konserwacja pomieszczeń i sprzętu
 • · Sprzęt i narzędzia wykorzystywane podczas prac
 • · Wykonywanie drobnych napraw remontowo-budowlanych w budynkach i na zewnątrz budynku
 • · Odczytywanie wskaźników urządzeń kotłowniczych i liczników energetycznych
 • · Zajęcia praktyczne w tym drobne prace remontowo-budowlane

 

 1. Wykonawcy zadania posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – ocena spełnienia warunku na podstawie kserokopii dokumentu poświadczającego wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

 

 1. Oferent realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

§ 6

Wymogi formalne oferty

 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania.
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych (imienny wykaz trenerów) zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadań pochodzących z innych źródeł.
 6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 7. Inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

§ 7

Termin i warunki składania ofert 

 1. Złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami (termin składania ofert upływa z dniem 04.01. 2019 r. o godz. 10.00).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Gościeradowie Ukazowym 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy w dniu 04.01. 2019 r. o godz. 10.30.
 3. Zamieszczenie w formularzu oferty wymaganych informacji, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w sposób jasny i wyczerpujący.
 4. Podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
 5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej http://ops.goscieradow.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ops.goscieradow.pl/.
 1. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie Ukazowym 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy w zamkniętych kopertach, odpowiednio oznaczonych z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem „KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE AKTYWNEJ INTRAGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń" lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie Ukazowym 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy.

 

UWAGA! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera, muszą one wpłynąć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie Ukazowym do dnia 04.01.2019 roku do godz. 10.00 (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

 

 1. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:
 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji bądź rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz dołączenie wykazu osób reprezentujących podmiot,
 • kopia aktualnego statutu lub innego dokumentu potwierdzającego, że realizacja zadania jest działaniem statutowym oferenta,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.
 • Kserokopii dokumentu poświadczającego wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona winna zawierać:

 

 • potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem",
 • datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 • podpis, co najmniej jednej uprawnionej osoby, zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).
 1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.
 1. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z podpisanej umowy na realizację zadania publicznego.
 1. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z oferentów zobowiązany jest do dołączenia do oferty konkursowej wszystkich załączników wymienionych w ust. 7.
 1. Odrzucone zostaną pod względem formalnym w szczególności oferty sporządzone wadliwie i niekompletne (brak wymaganych załączników), złożone po terminie i na niewłaściwych drukach, oferty złożone przez podmiot nieuprawniony, w tym przez podmiot który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.

§ 8

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Oferty spełniające określone kryteria będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od dnia upływu terminu do złożenia ofert.
 3. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację na realizację zadania podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 4. Od decyzji podjętej w postępowaniu konkursowym nie przysługuje odwołanie.
 5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie zastrzega sobie prawo (do daty wskazanej powyżej jako termin końcowy do składania ofert) odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania, nie rozstrzygnięcia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://ops.goscieradow.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ops.goscieradow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie.
 7. Informacja o zrealizowanych przez Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.): W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert tj. 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizował zadanie publiczne w zakresie integracji społecznej bezrobotnych - Doradztwo zawodowe  w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego. W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano ofertę w wysokości brutto 4 500zł.
 1. Ocenie formalnej będą podlegały oferty, które zostaną złożone:

I. przez uprawniony podmiot,

II. na obowiązujących drukach,

III. wypełnione czytelnie i kompletnie,

IV. terminowo,

V. zgodnie z opisem zadań,

VI. zgodnie z terminem realizacji i mieszczące się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

VII.z podpisem osób uprawnionych,

VIII. posiadające wymagane załączniki.

Ocena spełniania warunków formalnych udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych w ofercie przez podmiot dokumentów, według formuły: „spełnia - nie spełnia".

Ocena ofert pod względem merytorycznym odbędzie się według następujących kryteriów:

 Lp.  Kryterium  Skala punktacji (od -do)

 1. Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę  0-15
 2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie  0-15
 3. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie  
  0-40
 4. Planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zdania publicznego  0-10
 5. Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków  0-10
 6. Sposób realizacji zadania przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków  0-10

 Maksymalna liczba punktów:  100 pkt.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie: Anna Łuba tel. kontaktowy (15)838-14-52.

§ 9

Zasady przyznania dotacji na realizację zadania 

 1. Warunkiem przekazania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 3 do  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
 2. Przyznana dotacja podlegać będzie rozliczeniu na druku sprawozdania określonym w załączniku nr 5 do  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
 3. Z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu mogą być prowadzone negocjacje warunków przyznania dotacji.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

 I.     zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załączniki do umowy,

II.     potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

 1. Nieprzesłanie oświadczenia oraz dokumentów o których mowa w ust. 4, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

§ 10

Informacje dodatkowe

Informacja o otwartym konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej http://ops.goscieradow.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ops.goscieradow.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Opublikowano: 13 grudnia 2018 10:37

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie w wersji pdf zgodne z opisem na stronie [533.22 KB]

Załącznik nr 1 - wzór oferty [2.1 MB]

Załącznik nr 2 - wzór umowy o realizację zadania publicznego [2.09 MB]

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania [2.09 MB]

Wzór pisemnego oświadczenia o nie prowadzeniu odpłatnej działalnosci pożytku publicznego [2.1 MB]

Wzór pisemnego oświadczenia o nie zaleganiu z platnościami [2.1 MB]

Wzór pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert [2.1 MB]

Wzór pisemnego oświadczenia wskazującego osoby upoważnione [2.1 MB]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [45.83 KB]

Wyświetleń: 417

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.