Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 16 października 2020

Grafika przedstawiająca, że jest to ważny komunikat (link otworzy duże zdjęcie)

Wójtowie, Burmistrzowie,Prezydenci Miast Zarządy Powiatów województwa lubelskiego wg rozdzielnika


DECYZJA

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego

czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:

a) placówkach wsparcia dziennego,

b) dziennych domach „Senior+”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia,

c) środowiskowych domach samopomocy,

d) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie wydaje się w formie decyzji.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

Opublikowano: 19 października 2020 11:23

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Decyzja Wojewody Lubelskiego o zawieszeniu dzialalnosci placowek wsparcia dziennego [139.21 KB]

Wyświetleń: 96

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.