Loga EFS, RP i UE

Projekt "Integracja - Aktywność - Pomoc - Sukces"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie od: 2018-09-01 do 2020-08-31 realizuje projekt pt: Integracja - Aktywność - Pomoc - Sukces  w ramach  Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Numer i nazwa Działania: 11.1 Aktywne włączenie

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2020-08-31

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 44 klientów (31 K i 13 M) OPS w Gościeradowie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej w okresie od 09.2018-08.2020

Cel ten wpisuje się w cel Działania 11.1 Aktywne włączenie, czyli zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie.

Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, poprawę dostępu do rynku pracy, a w konsekwencji przyczynią się do zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt wynika z aktualnego programu rewitalizacji obowiązującego na obszarze gminy Gościeradów przyczyni się wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań OPS na rzecz włączenia społecznego.

Wartość projektu wynosi 1 371 435,84 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 165 720,46 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.