Loga EFS, RP i UE

Informacja na temat projektu „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie wraz z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z Lublina przygotował projekt partnerski „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”, w ramach konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

W ramach projektu od stycznia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościeradowie można bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego następujących specjalistów:

·         Mediatora,

·         Prawnika,

·         Psychiatry środowiskowego,

·         Psychologa,

·         Psychologa dziecięcego,

·         Specjalisty ds. obywatelskich,

·         Specjalisty ds. przemocy,

·         Specjalisty ds. uzależnień,

·         Terapeuty rodzinnego,

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie, Gościeradów Ukazowy 63, 23-275 Gościeradów Ukazowy lub telefonicznie – pod numerem telefonu 15 838 14 52

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.