Loga EFS, RP i UE

undacja "LIDERZY SUKCESU" wraz z Partnerami zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” realizowanym w okresie 01.01.2020r. – 29.02.2021r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn).

Formalne kryteria rekrutacyjne:

 • Posiadanie statusu osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) bądź zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby bezrobotnej/pozostającej bez zatrudnienia/biernej zawodowo,
 • Zamieszkanie na terenie jednej z gmin: Urzędów, Zakrzówek lub Gościeradów,
 • Korzystanie z Programu Pomoc Żywnościowa,
 • Zagrożenie wielokrotnym wykluczeniem - osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym od lekarza orzecznika bądź osoby z niepełnosprawnością,
 • Płeć – Kobiety będą stanowiły 55% grupy docelowej.

Podstawowe dokumenty składane przez uczestnika:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Niezbędne oświadczenia
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o niepełnosprawności
 • Zaświadczenia z OPS
 • Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy.

Rodzaje udzielonego wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne i coaching oraz warsztaty psychologiczne, gospodarowanie budżetem domowym i grupowe doradztwo zawodowe
 • Szkolenia.:

-        „Wizażysta”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł

-        „Kucharz”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł

-        „Logistyk/Spedytor”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł

-        „Florysta”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł

-        „Opiekun/ka osób starszych”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł

-        „Opiekun/ka dziecięca”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł

 • Pośrednictwo pracy 4h/osobę.

Uczestnikom projektu oferujemy staże zawodowe płatne 1.800,00zł brutto m-c przez 6 m-cy z możliwością zatrudnienia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

 

Plakat projektu Aktywni na rynku pracy [543x768]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.