Uchwałą nr VI/22/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 31 marca 2011roku  przyjęto  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2011-2015. Uchwałą Nr VII/28/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 kwietnia 2011 roku Rady Gminy Gościeradów przyjęto tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gościeradów nr.  15/2011 z dnia 1 kwietnia 2011r  w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie 2011-2015 wchodzili:
1. pracownik OPS
2. Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień i ochrony zdrowia
3. przedstawiciel policji
4. przedstawiciel oświaty 
5. przedstawiciel służby zdrowia 
6. przedstawiciel organizacji pozarządowych

Od listopada 2012roku w pracach Zespołu bierze udział kurator sądowy.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2015 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 14 kwietnia 2015r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  do pracy w Zespole na kolejne  4lata zostali powołani:
1. przedstawiciel organizacji pozarządowej
2. kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kraśniku
3.pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie
4. dzielnicowy Komisariatu Policji w Annopolu
5. Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień i Ochrony Zdrowia
6. oligofrenopedagog ZS im Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym
7. pedagog ZPO im Jana Pawła II w Gościeradowie
8. psycholog ZS im. Józefa Twaroga w Księżomierzy
9. pielęgniarka.

Uchwałą Nr XII/77/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 grudnia 2015r|przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego jest finansowana  ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy oraz z realizowanych projektów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.