Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie  ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

 

2014

W okresie od 01.08.14 do 30.11.14  OPS realizował  projekt „Więcej pomocy mniej przemocy w gminie Gościeradów” w ramach  Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2014 r.

Priorytet II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dofinansowanie projektu wyniosło 21 tysięcy   złotych.
Dofinansowanie projektu „Więcej pomocy, mniej przemocy w Gminie Gościeradów” umożliwiło realizację działań , które bardzo pozytywnie wpłynęły na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, wzbogaciły prace Ośrodka Pomocy Społecznej, przyczyniły się do wzrostu  świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Ulotki i plakaty.  Zaprojektowano plakaty które tematycznie dotyczyły realizowanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy, funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, realizowanego projektu „Więcej pomocy mniej przemocy w gminie Gościeradów’, instytucji placówek udzielających pomocy osobom doznającym i stosującym przemoc. Plakaty umieszczono
w instytucjach na terenie gminy Gościeradów, na tablicach ogłoszeń. Ulotki rozpowszechniono wśród mieszkańców gminy poprzez umieszczenie ich w gazecie lokalnej, w miejscach ogólno dostępnych, są wykorzystywane w codziennej pracy pracowników socjalnych.

2. Poradniki dla osób doznających i stosujących przemoc, oraz dla osób pracujących z tymi osobami.  Zakupiono poradniki , które przekazano uczestniczkom  Wyjazdowych Warsztatów rozwoju osobistego oraz pozostałe są wykorzystywane w codziennej pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i innych zainteresowanych osób.

3. Rodzinny Punkt  Konsultacyjno –Informacyjny.  W trakcie realizacji projektu funkcjonował Punkt w ramach którego mieszkańcy gminy korzystali z bezpłatnych porad psychologa i prawnika. Na potrzeby funkcjonowania Punktu wyposażono pomieszczenie, które jest nadal do dyspozycji Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup roboczych.

4. Wyjazdowe Warsztaty Rozwoju Osobistego. 12 kobiet doznających przemocy w rodzinie wzięło udział w wyjazdowych warsztatach rozwoju osobistego w ramach których odbyły warsztaty z psychologiem.

 

2015

W 2015r Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Więcej Pomocy, Mniej Przemocy w Gminie Gościeradów -2015”. Projekt realizowana w ramach programu osłonowego” Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 Celem projektu było wzmocnienie działań profilaktycznych z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, wzmocnienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, zwiększenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz terapii uzależnień dla mieszkańców gminy.
W ramach projektu zrealizowana następujące działania:
1. opracowanie ankiet badających poziom wiedzy na temat zjawiska przemocy. Na podstawie analizy ankiet i dokumentów poszczególnych instytucji opracowano diagnozę zjawiska przemocy, która była wykorzystana przy tworzeniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy na lata 2016-2020
2. Kontynuowano funkcjonowanie Rodzinnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach którego mieszkańcy korzystali z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego i terapeuty uzależnień.
3. Zorganizowano Wyjazdowe Warsztaty Rozwoju Osobistego dla 15 kobiet doznających przemocy w rodzinie.
4. Zorganizowano szkolenie dla 15 osób bezpośrednio pracujących z osobami z problemem przemocy.

2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie w okresie od 01.08.2016 do 30.11.206r realizował projekt „Nie-przemocy w gminie Gościeradów” w ramach Programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu sytemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2016.Działania realizowane w projekcie oparte były na Priorytecie II Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.
Cel główny projektu czyli przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona osób doznających przemocy został osiągnięty dzięki realizacji następujących działań:
1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. W okresie realizacji projektu w siedzibie OPS funkcjonował Punkt , w którym specjaliści z zakresu psychologii, prawa i terapii uzależnień udzielali bezpłatnych
porad dla mieszkańców gminy.
2. Wyjazdowe Warsztaty Rozwoju Osobistego. Zorganizowano dwudniowy wyjazd dla 15 kobiet z rodzin zagrożonych przemocą. W trakcie wyjazdu uczestniczki projektu  brały udział w warsztatach  rozwoju osobistego prowadzonych przez psychologa.

3. Wizyta studyjna i szkolenie pracowników. Zorganizowano wyjazd dla osób bezpośrednio pracujących z rodzinami z problemem przemocy do Specjalnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Tyszowcach. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem, formami i metodami pracy i udzielanej pomocy oraz możliwościami zapewnienia całodobowego schronienia w sytuacjach kryzysowych. 

4. Spotkania integracyjno-terapeutyczne. Raz w miesiącu odbywały się spotkania z psychologiem  dla uczestniczek projektu . Podczas spotkań panie miały możliwość wymiany doświadczeń, , wysłuchania. zrozumienia i wsparcia. Nabyły nowe umiejętności i wiedzę przydatna w codziennym życiu.

2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie w okresie od 01.08.2017 r do 30.11.2017  realizuje projekt „Stop przemocy w gminie Gościeradów „w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” priorytet II.  Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzin.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności
do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy
w rodzinie dla mieszkańców gminy Gościeradów.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.
 Harmonogram konsultacji dostępny na stronie Urzędu gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

2.Wyjazdowe Warsztaty Rozwoju Osobistego.

3. Szkolenie Wzmocnienie kompetencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

4. Spotkania integracyjno-terapeutyczne

5. Pogadanka dla seniorów „ Bezpieczny Senior 

2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie w okresie od 01.08.2018 do 30.11.2018rPO-MOC to skuteczne przeciwdziałanie przemocy w gminie Gościeradów” w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2018 r Priorytet II. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Cel główny projektu czyli przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona osób doznających przemocy został osiągnięty dzięki realizacji następujących działań:  

 1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.
 2. Wyjazdowe Warsztaty Rozwoju Osobistego
 3. Szkolenie Wzmocnienie kompetencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 4. Spotkania integracyjno-terapeutyczne
 5. Pogadanka dla seniorów „ Bezpieczny Senior"

2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie w okresie od 01.08.2019 do 31.12.2019Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w gminie Gościeradów” w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2019 r Priorytet II. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Cel główny projektu czyli przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona osób doznających przemocy został osiągnięty dzięki realizacji następujących działań:

 1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
 2. Wyjazdowe Warsztaty Rozwoju Osobistego
 3. Szkolenie Wzmocnienie kompetencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 4. Funkcjonowanie grup[y wsparcia dla kobiet
 5. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla mężczyzn
 6. Pogadanka dla seniorów „ Bezpieczny Senior"


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.