Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj Dz. U. z 2015 r. poz. 1390.)
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.  Dz.U. z 2016 poz. 487
  3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1509 z późn.zm.)
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.