Rodzina 500+Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”. W ramach programu rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Dziecko do 25 roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

Osoby, które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko muszą do wniosku dołączyć dokumenty, na podstawie których, będzie można ustalić dochód rodziny:

  • oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art.30c, art.30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik nr 2)
  • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (załącznik nr 3)
  • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (załącznik nr 4)
  • w przypadku utraty dochodu lub uzysk dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę i uzysk oraz wysokość,

Wniosek o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościeradowie oraz przez Internet. Wnioski elektroniczne będzie można przekazać za pomocą portalu Emp@tia, systemu udostępnionego przez ZUS (PUE ZUS) oraz bankowości elektronicznej. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w dziale Pliki do pobrania.

Pierwsze świadczenia wychowawcze będą przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy (od 1 kwietnia). Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 15 300 00 72. 

Uruchomiona została również wojewódzka (81 742 42 40) oraz ministerialna (22 529 06 68) infolinia programu Rodzina 500.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej umieszczony został także informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku". W serwisie społecznościowym youtube można obejrzeć którki filmik przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstwaiający krok po kroku jak otrzymać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+":Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.