Rodzina 500+

!!!!UWAGA!!!!

Aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie ministerstwa.

 

Program Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

- opiekunowi prawnemu dziecka

- dyrektorowi domu pomocy społecznej

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:

  • urodzenia dziecka,
  • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
  • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 

Termin składania wniosków i przyznania świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus są przyjmowane :

- od 1 lipca 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
- od 1 sierpnia 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 września 2019 świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca 2019 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, przez portal PUE ZUS, ePUAP, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Ważne!

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021.

 

Kolejne terminy składania wniosków:

- od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
- od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

 

Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub członek rodziny tej osoby  przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

 

Zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze mi.in. świadczenia wychowawczego są realizowane przez  Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Lublinie:

  • obsługa osobista interesantów  realizowana jest w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 11:30 do 15:00 w budynku przy ulicy Lubomelskiej 1-3, V piętro, sala obsługi interesantów
  • obsługa telefoniczna interesantów będzie odbywać się w poniedziałki oraz wtorki

 

w godzinach od 8:00 do 11:30 pod następującymi numerami telefonów: 81 742 45 83, 81 742 45 84

  

Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 15 300 00 72. 

Uruchomiona została również wojewódzka (81 742 42 40) oraz ministerialna (22 529 06 68) infolinia programu Rodzina 500.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej umieszczony został także informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku". W serwisie społecznościowym youtube można obejrzeć którki filmik przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstwaiający krok po kroku jak otrzymać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+":


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.