Statut

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gościeradowie

 

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne

 

§  1 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie zwany w dalszej części Statutu „Ośrodkiem” powołany jest do realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania ubóstwu  i wykluczeniu społecznemu, pomocy i integracji społecznej oraz prowadzenia polityki społecznej  i prorodzinnej na rzecz wspólnoty gminnej oraz jej mieszkańców.

§  2

Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 2. Zarządzenia Naczelnika Gminy Gościeradów Nr 3/90 z dnia 29 marca 1990 roku
  w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
 6. Niniejszego Statutu
 7. Innych obowiązujących przepisów prawa.

 

 §  3

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania gminy wynikające z:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
 5. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 7. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
 8. Ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 9. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
 10. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
 11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
 12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
 13. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 14. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 15. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 16. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 17. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 18. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
 19. Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 

§  4 

 1. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Gminy Gościeradów.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Gościeradów Ukazowy 63; 23-275 Gościeradów.

 

Rozdział II 

Mienie i gospodarka finansowa 

§  5 

 1. Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy Gościeradów.
 2. Mienie zostało powierzone Ośrodkowi celem prowadzenia działalności statutowej.
 3. Mienie ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez Ośrodek lub przekazanie nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Kierownik Ośrodka gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie. 

§ 6 

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i rachunkowości budżetowej.
 3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Kierownika Ośrodka.
 4. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy, środków pochodzących z dotacji na zadnia zlecone oraz środków funduszy celowych i grantów przeznaczonych na realizację określonych programów lub projektów.
 5. Ośrodek może przyjmować i gromadzić dary rzeczowe oraz dysponować nimi zgodnie
  z wolą i wskazaniami ofiarodawców, a w przypadku, gdy taka wola nie została zgłoszona dysponować darami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Środki finansowe Ośrodka są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.
 7. Ośrodek może realizować świadczenia na rzecz społeczności lokalnej za odpłatnością.
 8. Zasady odpłatności za świadczenia określane są uchwałami Rada Gminy Gościeradów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 7

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

  

Rozdział  III 

Cele i zadania Ośrodka 

§ 8

1. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym.

2. Ośrodek realizuje zadania gminy określone przepisami prawa z zakresu ochrony socjalnej i polityki społecznej, w tym prorodzinnej.

3. Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy zgodnie z przepisami prawa i udzielonymi przez Wójta Gminy pełnomocnictwami.

4. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Gościeradów.

5. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje sięustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

6. Ośrodek realizuje zadania w zakresie integracji społecznej poprzez prowadzenie dziennego domu pobytu dla seniorów pod nazwą Dzienny Dom „SENIOR +”. 

§ 9

1. Ośrodek realizuje zadania określone przepisami prawa w zakresie:

1) pomocy społecznej,

2) świadczeń rodzinnych,

3) pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5) innych przepisów prawa regulujących zakres pomocy oraz wsparcia kierowanego do osób i rodzin.

2. Do zadań Ośrodka należy:

1) przyznawanie i realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych przepisami prawa,

2) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i inne świadczenia socjalne oraz sporządzanie oceny zasobów gminy w zakresie pomocy społecznej,

4) opracowywanie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wynikających z niej programów integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

5) realizacja innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

7) realizacja zadań wynikających z rządowych programów osłonowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej,

8) realizacja zadań mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych

3. Szczegółowy zakres zadań wyznaczonych przepisami obowiązującego prawa, tryb ich realizacji oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

 

Rozdział  IV 

Zarządzanie i organizacja

§ 10

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Gościeradów w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa.

3. Podczas nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem wykonuje  pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik Ośrodka.

4. W przypadku nieprzewidywanej nieobecności Kierownika Ośrodka oraz braku pisemnego upoważnienia pracownika Ośrodka decyzję o wskazaniu osoby tymczasowo kierującej Ośrodkiem podejmuje Wójt.

5. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Kierownika oraz sposób ich realizacji zawiera zakres obowiązków określony przez Wójta Gminy Gościeradów.

6. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej wyodrębnia się Dzienny Dom „Senior +”

 

§ 11

1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają:

1)      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

2)      Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

3)      Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

4)      Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka ustalane jest na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

  

Rozdział  V 

Postanowienia  końcowe

§ 12

Statut Ośrodkowi nadaje Rada Gminy Gościeradów.

§ 13 

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.