Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2014 r. w ramach projektu pod nazwą: ”Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”, w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. realizuje pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy

 

Celem projektu jest:

 • uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno – zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW)
 • wzrost poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi służbami zatrudnienia na obszarze gminy, poprzez stworzenie MLW wraz z utworzeniem Regionalnych Platform Współpracy (RPW),jako partnerów dla samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno – zawodową na obszarze gminy, poprzez promowanie dobrych praktyk, a także organizację kampanii informacyjno – promocyjnej.

Uczestnikami projektu są:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy
 • pracownicy administracji publicznej działającej bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

W dniu 23 sierpnia 2014 r. odbyła się konferencja pt. Zakorzenieni w społeczności lokalnej – partnerstwo w Gminie Gościeradów, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, instytucji z terenu gminy Gościeradów oraz gmin Trzydnik Duży, Annopol, Kraśnik oraz Urzędów, których przedstawiciele brali udział w działaniach projektowych. Tematyka konferencji została podzielona na 4 grupy tematyczne:

 1. Model Lokalnej Współpracy jako platforma organizowania społeczności lokalnej
 2. Aspekty prawne tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, trzeciego sektora, organizowania społeczności lokalnych
 3. OPS jako koordynator działań innowacyjnych wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 4. Partnerstwa lokalne sposobem na współpracę w zakresie zatrudnienia socjalnego
  w Gminie Gościeradów.

Podsumowaniem konferencji było uroczyste podpisanie Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy, który potwierdza gotowość Instytucji do rozpoczęcia budowania partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju społecznego i zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Gotowość współpracy w tym zakresie wyraziło 16 instytucji: Wójt Gminy Gościeradów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa,  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Księżomierz, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Szczecyn, Stowarzyszenie RES SACRA MISER działające przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, Nadleśnictwo Gościeradów, Zakład Stolarski  ERKADO,  Restauracja „Bajka” Edyta Pierzchała, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu, Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, Ośrodek pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

Jest to dokument otwarty, co oznacza, że w każdej chwili lista stron uczestniczących w jego wdrażaniu i realizacji może zostać powiększona o nowe instytucje, podmioty i osoby prywatne. Dzięki temu projektowi oraz podpisanemu paktowi w gminie Gościeradów współpraca publiczno-społczeno-biznesową przyczyni się do rozwoju lokalnego środowiska społeczno- gospodarczego.

 

Zespół Synergii Lokalnej Gminy Gościeradów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.