Przepisy dotyczące funduszu alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z poźn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom, pod warunkiem:

 • zastosowania wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769),
 • przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Osoba uprawniona do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego musi zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą uzyskać osoby uprawnione:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują po spełnieniu kryterium dochodowego – dochód nie może przekroczyć 725,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie na każdą osobę uprawnioną, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające uzyskany dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. Zaświadczenie z właściwego urzędu gminy potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
 4. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 5. Akty urodzenia osób uprawnionych,
 6. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
 7. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 8. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 9. Zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej – dotyczy osób pełnoletnich,
 10. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej,
 11. Zaświadczenie o pobieraniu stypendiów szkolnych lub studenckich – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 12. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które mają być przelewane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu na okres zasiłkowy 2016/2017 roku:

L.p

MIESIĄC WYPŁATY

DATA WYPŁATY

 1.

Październik 2016

24.10.2016r.

 2.

Listopad 2016

24.11.2016r.

 3.

Grudzień 2016

20.12.2016r.

 4.

Styczeń 2017

24.01.2017r.

 5.

Luty 2017

24.02.2017r.

 6.

Marzec 2017

24.03.2017r.

 7.

Kwiecień 2017

24.04.2017r.

 8.

Maj 2017

24.05.2017r.

9.

Czerwiec 2017

23.06.2017r.

 10.

Lipiec 2017

24.07.2017r.

 11.

Sierpień 2017

24.08.2017r.

 12.

Wrzesień 2017

22.09.2017r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.