Komu przysługują świadczenia rodzinne:

 1. obywatelom polskim
 2. cudzoziemcom – pod warunkiem:
 • zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu,
 • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Osoba wymienione powyżej w trakcie okresu zasiłkowego w którym pobiera świadczenia musi zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Jak uzyskać zasiłek rodzinny i dodatki:

 • Zasiłek rodzinny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby uczącej się.
 • Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościeradowie właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.
 • Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, wnioski można składać od dnia 1 sierpnia.
 • Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu wrześniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu listopadzie, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach październik-listopad świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca grudnia.
 • Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca października, czyli końca okresu zasiłkowego.

Do wniosku zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy dołączyć następujące dokumenty oraz zaświadczenia:

 • akty urodzenia dzieci,
 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające uzyskany dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy pełnoletnich członków rodziny,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • zaświadczenie o pobieraniu stypendiów szkolnych lub studenckich,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wyrok orzekający rozwód,
 • wyrok zasądzający świadczenie alimentacyjne,
 • zaświadczenie organu egzekucyjnego o wysokości otrzymanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy świadczeń alimentacyjnych lub potwierdzenia wpłat,
 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewany zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom:

 1. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
 2. w trakcie nauki przez dziecko w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 21 roku życia,
 3. do 24 roku życia dziecka , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dochód na jednego członka rodziny uprawniający do pobierania świadczenia nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. – Dz. U. z 2015r. poz 1238). Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r wynosi 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego oraz poszczególnych dodatków wynosi:

Zasiłek rodzinny:

 1. dla dziecka do 5- tego roku życia – 89,00 zł,
 2. dla dziecka między 5- tym a 18-tym rokiem życia – 118,00 zł,
 3. dla dziecka powyżej 18-tego roku życia – 129,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.